Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej jako „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Forma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 34 lok. 77, 01-230 Warszawa, KRS: 0001035155, NIP: 5273055942, REGON: 525269106 (dalej jako „Administrator”).
 2. Z Administratorem możesz skontaktować się:
  • pisemnie na adres: ul. Skierniewicka 34 lok. 77, 01-230 Warszawa,
  • e-mailem: kontakt@poradniaforma.pl,
  • telefonicznie: nr tel. 514-697-907.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celach zdrowotnych, związanych z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych, zarządzaniem procesem udzielania tych świadczeń oraz w związku z prowadzeniem oraz/lub udostępnianiem dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  • w celu prawidłowej realizacji umowy o wykonanie usługi zawartej pomiędzy Tobą (jako Pacjentem) a Administratorem (jako podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • w celu prowadzenia rachunkowości, dopełniania obowiązków podatkowych, jak również dokonywania rozliczeń (wynikających z czynności wskazanych powyżej) z Tobą jako Pacjentem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • w związku z realizacją uzasadnionych interesów Administratora w postaci ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, bądź obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym w przypadku konieczności przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych Administrator będzie działać w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. f RODO;
  • w potencjalnych innych celach niewymienionych powyżej – na podstawie Twojej zgody, w celu określonym bezpośrednio w treści przedmiotowej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i z poszanowaniem poufności tych danych (w tym na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, tam gdzie będzie to wymagane). Twoje dane mogą być przekazane w szczególności:
  • osobom i podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na zlecenie Administratora (np. innym podmiotom leczniczym, laboratoriom itd. w celu kontynuacji leczenia, wykonania zleconych badań lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych);
  • podmiotom świadczącym usługi hostingowe i teleinformatyczne (np. dostawcy oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz dostawcy serwera, na którym przechowywane są dane osobowe);
  • osobom upoważnionym przez Ciebie do zasięgania informacji o Twoim stanie zdrowia lub dostępu do dokumentacji medycznej;
  • ubezpieczycielom w przypadku kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi;
  • podmiotom świadczącym usługi archiwizacji na rzecz Administratora;
  • organom administracji publicznej lub innym organom/podmiotom w zakresie ich ustawowych uprawnień.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Administrator nie będzie stosował zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie danych osobowych. Twoje dane osobowe nie będą profilowane.
 7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla skorzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Administratora (m.in. ze względu na obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej oraz na potrzeby rozliczeniowe). Odmowa podania danych osobowych może stanowić podstawę odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 8. Co do zasady, Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych.

  Dane zawarte w dokumentacji medycznej będziemy przechowywali przez niezbędny okres jej przechowywania wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Co do zasady, okres przez jaki będą przechowywane dane (dokumentacja medyczna) wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tej ustawie.

  Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia innego obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności z zakresu rachunkowości i/lub zobowiązań podatkowych, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego.

  Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem istnienia po stronie Administratora ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, będziemy dane te przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, lub gdy z innych przyczyn przetwarzanie tych danych stanie się zbędne.
 9. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 10. Prawo przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie dotyczą danych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO tj. danych przetwarzanych w celach zdrowotnych, związanych z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych, w tym danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 11. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, realizacja prawa do cofnięcia zgody może odbyć się w dowolnym momencie, przy czym pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: kontakt@poradniaforma.pl.
 12. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.